Thứ Năm, 21 - 09 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH: "THƯỢNG LỘ BÌNH AN"              

Đăng nhập nội bộ

Liên kết website

TIN TỨC SỰ KIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2021-2025
Cập nhật Thứ Sáu, 16 04 2021

     Vào lúc 08h30 ngày 15/4/2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội có 22 cổ đông, với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 2.550.000 cổ phần đạt tỉ lệ 100%.

     Đại hội đã thông qua chương trình ĐHCĐ Công ty cổ phần khai thác bến xe và dịch vụ vận tải Khánh Hòa, Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thống nhất 100% thông qua các nội dung.

     Kết quả Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

       1/ Ông Trần Huy Hoàng

       2/ Ông Ngô Văn Định

       3/ Ông Chúc Vĩnh An

       4/ Ông Trần Minh Thành

       5/ Ông Văn Công Điểm

     Và bầu Ban kiểm soát  gồm 03 thành viên:

       1/ Ông Phạm Huy Hoàng

       2/ Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

       3/ Bà Phan Thị Hoa

     Trong phiên họp riêng của Hội đồng quản trị đã bầu Ông Trần Huy Hoàng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm Ông Ngô Văn Định - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khai thác bến xe và dịch vụ vận tải Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2025; Ông Lê Văn Long giữ chức vụ Kế toán trưởng; Ông Nguyễn Lý Minh Quân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc; Ông Chúc Vĩnh An giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc; Bà Phạm Thị Mỹ Khánh giữ chức vụ Thư ký HĐQT.

     Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông Phạm Huy Hoàng làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

 

Toàn cảnh Đại hội cổ đông Công ty cổ phần khai thác bến xe và dịch vụ vận tải Khánh Hòa:

 

 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, thông qua thể lệ làm việc và nhân sự của Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, thông qua thể lệ làm việc và nhân sự của Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

 

Thông qua Chương trình Đại hội, ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT trình bày và điều khiển đại hội.

Thông qua Chương trình Đại hội, ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT trình bày và điều khiển đại hội.

 

Ông Lê Văn Long - Kế toán trưởng Công ty báo cáo kết quả tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Thông qua tờ trình chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.

Ông Lê Văn Long - Kế toán trưởng Công ty báo cáo kết quả tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Thông qua tờ trình chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.

 

Ông Ngô Văn Định - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả SXKD của Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2015-2020 và Thông qua định hướng SXKD, kế hoạch tài chính năm 2021.

Ông Ngô Văn Định - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả SXKD của Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2015-2020 và Thông qua định hướng SXKD, kế hoạch tài chính năm 2021.

 

Ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Ông Phạm Huy Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, báo cáo tự đánh giá của BKS và của từng kiểm soát viên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020, và Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020.

- Ông Phạm Huy Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, báo cáo tự đánh giá của BKS và của từng kiểm soát viên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020, và Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020.

 

Ông Nguyễn Lý Minh Quân - Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Thông qua tờ trình kế hoạch đầu năm 2021.

Ông Nguyễn Lý Minh Quân - Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Thông qua tờ trình kế hoạch đầu năm 2021.

 

Bà Phạm Thị Mỹ Khánh - Thư ký HĐQT báo cáo Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa;

- Bà Phạm Thị Mỹ Khánh - Thư ký HĐQT báo cáo Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa;

Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội do ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT chủ trì.

 Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội do ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT chủ trì.       

Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội do ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT chủ trì.

  Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội do ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT chủ trì.      

Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
do ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT chủ trì.

 

Các cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

Các cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

 

Các cổ đông tham gia bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Các cổ đông tham gia bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2021-2025

 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt trước Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt trước Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa.

 

TT.


Các tin tức khác:
 • ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CP KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2023-2028 - (24-04-2023)
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 - (14-04-2023)
 • HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN CẤP CS TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN CS CÔNG TY CP KHAI THÁC BẾN XE VÀ DVVT KHÁNH HOÀ. - (16-03-2023)
 • Kỷ niệm 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2023) và 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03/1910 - 08/03/2023) - (09-03-2023)
 • HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023 - (07-02-2023)
 • LỄ RA QUÂN GẶP MẶT ĐẦU NĂM QUÝ MÃO 2023 - (30-01-2023)
 • CHÚC TẾT VÀ ĐÓN TIẾP LÃNH ĐẠO SỞ GTVT ĐI KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỤC VỤ TẾT. - (22-01-2023)
 • Kính chúc Quý khách năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG – THƯỢNG LỘ BÌNH AN - VẠN SỰ NHƯ Ý - (19-01-2023)
 • KẾ HOẠCH PHỤC VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023 - (06-01-2023)
 • HỘI NGHỊ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2022 - (04-01-2023)
 • HAPPY NEW YEAR 2023 - (31-12-2022)
 • LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH VÀO ĐẢNG CHÍNH THỨC - (24-12-2022)
 • KẾ HOẠCH PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023 - (19-12-2022)
 • THAM QUAN DU LỊCH 2022 - (25-10-2022)
 • HỘI THAO CÔNG ĐOÀN NGÀNH GTVT KHÁNH HOÀ NĂM 2022 - (12-09-2022)
 • TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CB.CNLĐ NĂM 2022 - (17-08-2022)
 • HỘI THAO CÔNG TY CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 - 28/7/2022) - (22-07-2022)
 • SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 - (15-07-2022)
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 - (19-05-2022)
 • ĐẠI HỘI CHI BỘ CƠ SỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2022-2025 - (09-05-2022)
 • Chúc Mừng Năm Mới 2023 An Khang Thịnh Vượng 2023 Chúc Mừng Năm Mới 2023 Chúc Mừng Năm Mới 2023